Lesson #1 – Cümle Bilgisi

Dersin Ana Başlıkları

 1. Cümlenin Öğeleri
 2. Cümle Türleri
 3. Sözcük Türleri
 4. İngilizcede Cümle Kuruluşu

1 – Cümlenin Öğeleri

 • Özne

Bir cümlede işi yapan ya da yargıyı üstüne alan öğeye denir.

Mustafa will come early. Mustafa erken gelecek.
The book is expencive. Bu kitap pahalıdır.
 • Yüklem

Cümlede anlatılan iş oluş ya da hareketi üzerinde taşıyan öğedir.

They play tenis Onlar tenis oynarlar.
We read book Biz kitap okuruz
 • Nesne

Cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen sözcük ya da söz gruplarına nesne denir.

They buy newspaper everyday Onlar her gün gazete alırlar
I eat apple Ben elma yerim

2 – Cümle Türleri

 • Fiil Cümlesi

Yüklemi zamana göre çekimlenen fiillerden oluşur.

Ben oynarım I play
Onlar koşuyor They run
 • İsim Cümlesi

İsmin yüklem görevini üstlenmesiyle oluşur.

O bir kitaptır It is a book
Bu bir elmadır This is an apple
 • Basit Cümle

Tek bir yargı bildiren yani tek bir eylemin olduğu cümledir.

They watch TV everyday Onlar her gün TV izler
 • Bileşik Cümle

Birden çok yargı içeren yani birden fazla eylemin bulunduğu cümlelerdir.

After he studies, he will read a book. O der çalıştıktan sonra, bir kitap okuyacak.

3 – Sözcük Türleri

 • Fiil (Verb)

Kişinin, yerin, nesnenin, kavramın ne yaptığını ne olduğunu anlatır.

They run everyday Onlar her gün koşarlar
 • İsim (Noun)

Bir kişiyi, nesneyi, kavramı, hayvanı, görüşü tanımlar.

The man reads a book every morning Adam her sabah bir kitap okur.
 • Zamir (Pronoun)

İsmin yerine kullanılan kavramlardır.

You swim very well Sen çok iyi yüzersin
 • Sıfat (Adjective)

Bir ismi tanımlarlar. Tek başına veya tamlama olarak kullanılırlar.

I will buy a red book Ben kırmızı bir kitap satın alacağım
 • Belirteç (Determiner)

Kendisini takip eden bir ismi sınırlayan veya belirleyen yapılardır.

A book is useful Bir kitap faydalıdır.
Those books are very cheap Bu kitaplar çok ucuzdur.
 • Zarf (Adverb)

Diğer öğelere ek bilgi sağlayan, genelde Nasıl, Ne zaman, Nerede, Kim gibi sorulayı yanıtlayan öğedir.

He walks happily O mutlu bir şekilde yürür
She runs slowly O yavaşça koşar
 • Bağlaç (Conjunction)

İk ismi, sözcüğü, tamlamayı veya cümleyi bağlar.

Both Muhammed and Mustafa are walking Hem Muhammed hem de Mustafa yürüyor
When he comes, I wil go O geldiğinde, ben gideceğim.
 • Edat (Proposition)

İsimlerin, zamirlerin cümle içindeki diğer öğelerle ilişkisini gösterir

There is a book on the table Masanın üstünde bir kitap var
I see two people under the tree Ağacın atında iki adam görüyorum

 4 – İngilizcede Cümle Kuruluşu

ÖZNE YÜKLEM SIFAT NESNE ZARF YER SAAT ZAMAN
The girl buys cheap books from bazaar  – every day
The man is running ver fast in the garden  – every week
The boy will come with me happily to the pool at 7 every year
can help my friend at 11 now
had better sleep your brother immediately at noon tomorrow
must swim her sister carelessly  – on mondays
may come my brother’s cat  – next day
should wait our neighbour  – last week
was/ were running their father  – this summer
will be wathing  – next morning
Paylaşmak

1 Ping

 1. Pingback: English Academy - Tek Tırnak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.