Lesson #3 – Pronoun Chart (Zamir Çizelgesi)

Dersin Ana Başlıkları

  1. Subject Pronouns (Özne zamirleri)
  2. Object Pronouns (Nesne Zamirleri)
  3. Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)
  4. Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)
  5. Reflexive Pronouns (Dönüşlü Zamirler)
  6. Pronoun Chart (Zamir Çizelgesi)

1 – Subject Pronouns 

(Özne zamirleri) : İngilizce’de ilk olarak öğrenilmesi gereken temel kelimeler zamirlerdir. Bu kelimeler Türkçe’de olduğu gibi isimlerini yerine kullanılır ve “zamir” diye adlandırılır. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

  Subject Pronuns 1.Örnek

1th Example

2.Örnek

2th Example

1.Şahıs I I like Turkish coffee? I saw Jake yesterday.
Ben Türk kahvesini severim. Dün Jake’i gödrüm.
2.Şahıs You Dou you like coffe? You are my best friend.
Sen Kahve sever misin? Sen benim en iyi arkadaşımsın.
3.Şahıs

Erkek

He He run fast. He loves David.
O O hızlı koşar. O, David’i seviyor.
3.Şahıs

Kadın

She She knows me. She is a good singer.
O O beni tanıyor. O iyi bir şarkıcıdır.
3.Şahıs It It doesn’t work. It costs a lot of Money.
O O çalışmıyor. Çok pahalıya mal oluyor.
1.Şahıs

Çoğul

We We went home. We saw Jone.
Biz Biz eve geldik. Biz Jone’u gördük.
2.Şahıs

Çoğul

You You are looking very happy You run slow.
Siz Çok mutlu görünüyortsunuz. Yavaş koşuyorsunuz.
3.Şahıs

Çoğul

They They live together in London. They have to go there.
Onlar Londra’da birlikte yaşıyorlar. Oraya gitmek zorundalar.

2 – Object Pronouns 

(Nesne zamirleri) : Nesne zamirleri, cümlede nesne durumundaki ismin yerini alırlar. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

  Object Pronouns 1.Örnek

1th Example

2.Örnek

2th Example

1.Şahıs Me Mike helped me. She never likes me.
Beni, bana Mike bana yardım etti. Benden hiç hoşlanmaz.
2.Şahıs You Jhon loves you. Sue knows you.
Seni, sana Jhon seni seviyor. Sue seni tanır.
3.Şahıs

Erkek

Him Did Helen beat him? Angele loves him.
Onu, ona Helen onu dövdü mü? Angela onu seviyor.
3.Şahıs

Kadın

Her Does Mary know know her? David knows her.
Onu, ona Mary onu tanıyor mu? David onu tanıyor.
3.Şahıs It Can the man fix it? My friend bought it
Onu, ona Adam onu tamir edebilir mi? Arkadaşım onu satın aldı.
1.Şahıs

Çoğul

Us Anthony drove us. Sue knows us.
Bizi, bize Anthony bizi götürdü. Sue bizi tanır.
2.Şahıs

Çoğul

You I can tell you. I will see you.
Sizi, size Size söyleyebilirim. Sizinle görüşeceğim.
3.Şahıs

Çoğul

Them I can tell them. I know them.
Onları, onlara Onlara söyleyebilirim. Onları tanıyorum.

3 – Possessive Adjectives

(İyelik sıfatları) : Birine ve ya bir şeye ait anlamı veren ve devamında mutlaka bir isim ile birlikte kullanılan sıfatlardır. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

  Possessive Adjectives 1.Örnek

1th Example

2.Örnek

2th Example

1.Şahıs My My book is on the table. My name is Ahmet.
Benim Kitabım masanın üzerindedir. Benim adım Ahmet.
2.Şahıs Your I think you forgot your purse. Your mistake.
Senin Sanırım çantanızı unuttunuz. Senin hatan.
3.Şahıs

Erkek

His His name is Jhon. He’s broken his eyeglasses.
Onun Onun adı Jhon. Gözlüğünü kırmız.
3.Şahıs

Kadın

Her She’s washig her car. She wants to see her father.
Onun Arabasını yıkıyor. Babasını görmek istiyor.
3.Şahıs Its The dog buried its bone. It has its own food.
Onun Köpek kemiğini gömdü. Kendi yiyeceğini yer.
1.Şahıs

Çoğul

Our We are doing our work. That’s our school.
Bizim İşimizi yapıyoruz. O bizim okulumuzdur.
2.Şahıs

Çoğul

Your How old is your father? You need to clean your shoes
Sizin Babanız kaç yaşında? Ayakkabılarınızı temizlemelisiniz.
3.Şahıs

Çoğul

Their The girl missed their bus. They are in the their house.
Onların Kızlar otobüslerini kaçırdılar. Onlar evlerindeler.

4 – Possessive Pronouns

(İyelik Zamirleri) : Bir mülkiyet sıfatının ve yanında kullanılan ismin yerini alan zamirlerdir. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

  Possessive Pronouns 1.Örnek

1th Example

2.Örnek

2th Example

1.Şahıs Mine The kids are mine. The dog is mine.
Benimki Çocuklar benim. Köpek benimdir.
2.Şahıs Yours The cat is yours. The smallest god is yours.
Seninki Kedi senindir. En küçük köpek senindir.
3.Şahıs

Erkek

His The eyeglasses are his. Is this bag his?
Onunki Gözlükler onundur. Bu çanta onun mu?
3.Şahıs

Kadın

Hers The ring is hers. The pen is hers.
Onunki Yüzük onundur. Kalem onundur.
3.Şahıs
1.Şahıs

Çoğul

Ours The house is ours. The cat is ours.
Bizimki Ev bizimdir. Kedi bizimdir.
2.Şahıs

Çoğul

Yours Is this your book yours? This book is yours.
Sizinki Bu kitap sizinki mi? Bu kitap sizinkidir.
3.Şahıs

Çoğul

Theirs The many was really theirs. The bag is theirs.
Onlarınki Para gerçekten onların. Çanta onlarındır.

5 – Reflexive Pronouns

(Dönüşlü Zamirler) : Bir eylemin özne ve nesnesi aynı kişi ya da eşya ise, o eylem dönüşlüdür. Dönüşlü zamirler tekil şahıslar için ‘self‘, çoğul şahıslaer için ‘selves‘ ekleri kullanılarak yapılırlar. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

  Reflexive Pronouns 1.Örnek

1th Example

2.Örnek

2th Example

1.Şahıs Myself I saw myself in the mirror. I cut myself with a knife.
Kendim Kendimi aynada gördüm. Bıçakla kendimi kestim.
2.Şahıs Yourself Why do you blame yourself? You cut yourself with a knife.
Kendin Neden kendini suçluyorsun. Bıçakla kendini kestin.
3.Şahıs

Erkek

Himself Ali sent himself a copy. He cut himself with a knife.
Kendisi Ali kendisine bir kopyayı gönderdi. Bıçakla kendisini kesti.
3.Şahıs

Kadın

Herself Ayşe accidentally cut herself. She cut herself with a knife.
Kendisi Ayşe yanlışlıkla kendisini kesti. Bıçakla kendisini kesti.
3.Şahıs Itself My dog hurt itself. The exam itself wasn’t diffucult.
Kendisi Köpeğim kendini incitti. Sınavın kendisi zor değildi.
1.Şahıs

Çoğul

Ourselves We blame ourselves. We cut ourselves with a knife.
Kendimiz Biz kendimizi suçluyoruz. Bıçakla kendimizi kestik
2.Şahıs

Çoğul

Yourselves Can you help yourselves? Can you feed yourselves?
Kendiniz Kendi kendinize yardım edebilir misiniz? Karnınızı doyurabilir misiniz?
3.Şahıs

Çoğul

Themselves They can’t help themselves. They cut themselves with a knife.
Kendileri Kendilerine yardım edemezler. Bıçakla kendilerini kestiler
 

6 – Pronoun Chart 

Zamir Çizelgesi: Tüm zamirleri karşılaştırmalı olarak tek tabloda göstermeye çalıştık. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

 
Subject Pronouns
Object Pronouns
Possessive Adjectives
Possessive Pronouns
Reflexive Pronouns
1.Şahıs I Me My Mine Myself
Ben Beni, bana Benim Benimki Kendim
2.Şahıs You You Your Yours Yourself
Sen Seni, sana Senin Seninki Kendin
3.Şahıs

Erkek

He Him His His Himself
O Onu, ona Onun Onunki Kendisi
3.Şahıs

Kadın

She Her Her Hers Herself
O Onu, ona Onun Onunki Kendisi
3.Şahıs It It Its Itself
O Onu, ona Onun Kendisi
1.Şahıs

Çoğul

We Us Our Ours Ourselves
Biz Bizi, bize Bizim Bizimki Kendimiz
2.Şahıs

Çoğul

You You Your Yours Yourselves
Siz Sizi, size Sizin Sizinki Kendiniz
3.Şahıs

Çoğul

They Them Their Theirs Themselves
Onlar Onları, onlara Onların Onlarınki Kendileri

1 Ping

  1. Pingback: English Academy - Tek Tırnak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.